APZ Sint-Lucia
jobs in de zorgsector

OPDRACHTVERKLARING VAN APZ SINT-LUCIA


De christelijke inspiratie ligt ten grondslag aan het opzet van dit ziekenhuis. Als christelijke organisatie geloven we in de originaliteit en de unieke waarde van elke mens. Iedereen is niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Daarom hanteren we het christelijke mensbeeld met fysieke, psychische, sociale en existentiële componenten. Hierbij zijn we solidair met en kiezen we partij voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

De beheerders bevestigen dat zij er naar streven de instelling vanuit die christelijke inspiratie uit te bouwen, in dienst van de patiënten en hun familie, met respect voor hun levensovertuiging. Daarom onderschrijft ook elk personeelslid deze fundamentele doelstellingen te zullen vrijwaren, hetzij door er bewust aan mee te werken, hetzij door loyaal het christelijk karakter van de instelling te eerbiedigen.

Het is onze intentie psychiatrische zorg te verlenen op maat van de patiënt en volgens zijn eigen behoeften en mogelijkheden. Bij de aangeboden zorg houden we rekening met de patiënt zijn leeftijd, het ziektebeeld, zijn sociale en familiale context en met de huidige wetenschappelijke inzichten en de actuele gezondheidseconomische mogelijkheden.

Als psychiatrisch ziekenhuis willen we deskundige hulp aanbieden die een totaalbehandeling beoogt bij alle zorgfuncties. Met totaal bedoelen we alle facetten van de behandeling: aanmelding, diagnose, informatie, activering, begeleiding, zorg, therapie, opvang van familieleden, bescherming, doorverwijzing en nazorg. We streven ernaar doorheen de verschillende fasen van het zorgproces continuïteit en doorzichtigheid te realiseren.

De aangeboden zorg is een continu gebeuren met een breedspectrum- en multidisciplinair aanbod dat klinisch en ambulant kan zijn. Daarom willen we ons als ziekenhuis engageren tot het uitbouwen van een netwerk geestelijke gezondheidszorg waarin niet de voorzieningen maar de zorg voor de patiënt en zijn omgeving centraal staan. Als streefdoel houden wij voor ogen dat patiënten optimaal moeten kunnen functioneren.

Kwaliteitszorg vereist een gemeenschappelijke inspanning van alle medewerkers. Wanneer de patiënt naast een aangepaste professionele zorg en begeleiding een degelijke maaltijd krijgt, hij in een propere, goed ingerichte kamer kan verblijven, hem een correcte en duidelijk begrijpbare ziekenhuisfactuur wordt aangeboden, dan kan dat bijdragen tot zijn tevredenheid. Daarnaast streven we ernaar de privacy van de patiënt tijdens de hospitalisatie maximaal te garanderen. We willen de patiënt en zijn directe omgeving (partner/familie) bovendien bij de behandeling betrekken en waar mogelijk inspraak verlenen. Zij hebben daarbij recht op eerlijke informatie, rekening houdend met hun bevattingsvermogen en draagkracht. Het respect voor het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Een goede samenwerking, openheid, luisterbereidheid, waardering en respect tussen de medewerkers zijn noodzakelijke voorwaarden voor een optimaal functioneren vanuit alle geledingen. Het is belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen, het nodige vertrouwen krijgen en er voldoende kansen tot bijscholing zijn. En dit alles in een klimaat van overleg waar verantwoordelijkheid en initiatief beloond worden, waar er geëvalueerd wordt en indien nodig consequent opgetreden.


MISSIE EN VISIE VAN HET APZ SINT-LUCIA
SAMEN GAAN WE ERVOOR
Het APZ Sint-Lucia wil deskundige psychiatrische kwaliteitszorg bieden, een totaalbehandeling op maat van de patiënt volgens zijn behoeften en mogelijkheden. 
Als streefdoel houden we voor ogen dat de patiënt in alle omstandigheden optimaal moet kunnen functioneren, met behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven waarbij de patiëntveiligheid als zeer belangrijk wordt ervaren.
Wie zijn wij
Missie en visie
De collega's
Bereikbaarheid
Contact

 
ALGEMEEN PSYCHIATRISCH
ZIEKENHUIS SINT-LUCIA
Wie zijn wij
Missie en visie
De collega's
Bereikbaarheid
Contact